1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Folyószámlahitel
 4. Takarék folyószámlahitel

Takarék folyószámlahitel

Takarék folyószámlahitel lakossági ügyfeleinknek.

Hitelkonstrukció bemutatása:

 

A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel termék, egy automatikusan visszatöltődő, ismételt hitel igénybevételi lehetőség. A hitelbírálatot követően a Számlahitel szerződésben kikötött, egyedi hitelkeret erejéig a fizetési számla túlterhelhető. A hitel fedezete a fizetési számlára (a továbbiakban: Számlára) rendszeresen jóváírt jövedelem összege. Szabadon, hitelcél megjelölése nélkül, tetszés szerinti ütemezésben felhasználható. Egy összegben vagy részletekben is visszafizethető, a törlesztés a jóváírási forgalom folyamatos felhasználásával történik. A hitelkeret a törlesztéssel újratöltődik, és a futamidő lejártáig ismételten felhasználható. A Számlahitel szerződés annak aláírásától számított 1 (egy) éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal bármelyik szerződő fél írásban a másik fél felé eltérően nem nyilatkozik, vagy a szerződő felek egyike sem nyilatkozik, úgy a Szerződés hatálya - minden külön rendelkezés nélkül – folyamatosan további egy évvel meghosszabbodik, feltéve, ha az éves felülvizsgálat eredményei szerint annak feltételei teljesülnek.

 

Kinek kínálja a Hitelintézet a Számlahitel konstrukciót?

 

 • Aki már hosszabb ideje a Hitelintézet ügyfele, és élvezni kívánja a hitelkeret használatával járó előnyöket (a rendelkezésre álló számla egyenleg növelése).
 • Korábban más hitelintézetnél fennálló fizetési számlájához kapcsolódó számlahitelét kívánja ezzel a termékkel kiváltani.

 

Lehetséges hitelcélok:

 

 • A hitelterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

 

Az igényelhető hitel devizaneme: 

 

 • Forint

 

Igénylési feltételek:

 

A kölcsönügylet alanya lehet:

 

 • Adós (Számlatulajdonos és/vagy Társ-számlatulajdonos)
 • A Számla felett rendelkezőként megjelölt személy és/vagy meghatalmazott nem jogosult hitelkeret igénylésére!

 

A hiteligénylők köre

 

A hitelkeretet az a fogyasztónak minősülő természetes személy veheti igénybe,

 • aki jövedelemmel rendelkező, nagykorú – a 18 életévét betöltött – Ügyfél,
 • aki a Hitelintézetnél vagy más hitelintézetnél rendelkezik Számlával, és arra rendszeres - legalább 3 hónapos folyamatos – elfogadható jövedelem jóváírás érkezik, vagy
 • aki más hitelintézetnél legalább 3 hónapos folyamatos elfogadható jövedelem jóváírással rendelkezik és az ott fennálló Számlahitelét szándékozik kiváltani (a Hitelintézethez áthozni).

 

 

A folyószámlahitel felvételére jogosultak

 

A Számlahitel igénylő hitelezhetőségének alapfeltételei:

 

a)     3 hónapja Számlával rendelkezik a Hitelintézetnél, illetve hitelkiváltás esetén a pozitív bírálatot követően Számlát nyit, vagy más hitelintézetnél legalább 3 hónapja számlát vezet,

 

b)     a leendő Adós a 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő devizabelföldi/rezidens természetes személy vagy EGT állampolgár.

 

c)     amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal,

 

d)     igényléskor rendelkezik 6 hónapja állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal (vagy útlevéllel vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvánnyal), lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és adókártyával; külföldi állampolgár esetében: útlevéllel vagy személyi azonosító igazolvánnyal, vagy tartózkodásra jogosító (fényképes) okmánnyal, és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal rendelkezik,

 

e)     rendelkezik elfogadható jövedelemmel,

 

f)      elfogadható jövedelem jóváírása 3 hónapja a Számlájára érkezik, vagy eddig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a jövedelem jóváírása, de Számlahitel-keret beállítási feltételként 1 jóváírás már a Hitelintézetnél vezetett számlára érkezett.

 

g)     a hiteligénylés benyújtásával egyidejűleg előzetes teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) történő teljes körű lekérdezéshez (a KHR Szabályzat 1. sz. melléklete).

 

h)     a KHR-ben nyilvántartott lejárt tartozása nincs, illetve nincs róla egyéb negatív információ: pl. csalás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz visszaélés, nem érintett adósságrendezési eljárásban.

 

i)      Az Adós élő vagy lezárt mulasztással, ill. a KHR Szabályzatban nevesített egyéb negatív információval, továbbá fizetéskönnyítés alatt álló hitellel nem szerepel a nyilvántartásban. (Nem minősül fizetéskönnyítésnek az Állami Árfolyamvédelmi Program).

 

j)      Az Adós jelenleg nem áll fizetéskönnyítés alatt, illetve a fizetéskönnyítés 6 hónapja befejeződött.

 

k)     nincs az Adósnak az engedélyezéskor lejárt és az azt megelőző három hónapban nem volt 1 havi törlesztőrészletet és 30 napot meghaladó késedelmes hiteltartozása, illetve késedelmes kötelezettségvállalása.

 

 

Szükséges nyomtatványok:

 

 • Számlahitel-keret igénylőlap,
 • Munkáltatói jövedelemigazolás (30 naptári napnál nem régebbi),
 • KHR előzetes nyilatkozat, KHR nyilatkozatok és tájékoztató,

 

Szükséges dokumentumok:

 

 • Magyar állampolgár esetén: magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), EU állampolgárok esetén: külföldi személyi igazolvány) EGT állampolgárok esetén: külföldi személyi igazolvány vagy útlevél illetve tartózkodási engedély és egy második, az Adós személyére kiállított okmány (adókártya vagy jogosítvány vagy útlevél, stb.).
 • Más hitelintézetnél vezetett fizetési számla esetén az utolsó 3 havi fizetési számlakivonat (arról a fizetési számláról, amelyikre a jövedelem jóváírások eddig érkeztek, amennyiben más hitelintézetnél fennálló folyószámlahitel tartozását kívánja átvállaltatni, úgy az eredeti számlakivonat szükséges).
 • Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány,.
 • Kiváltással érintett fennálló hitelkeret összegéről szóló igazolás, továbbá – a pozitív döntés után - a hitelkeret megszüntetésére vonatkozó kérelem.

 

KHR információ

 

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a hitelintézetek ügyfelei korlátlan számban, térítésmentesen jogosultak hivatalos igazolást kérni a KHR-t üzemeltető cégtől arra vonatkozóan, hogy késedelmes tartozással szerepelnek-e a KHR adatbázisában.  A Hitelintézet a hitelbírálat során ezt a dokumentumot nem használhatja fel.

 

Felhívjuk az Adós figyelmét arra, hogy amennyiben negatív információ van az Adósról a KHR-ben, úgy az a kölcsönigénylés elutasításával jár, ezért javasoljuk, hogy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével.

 

A hitelkeret összege

 

 • Minimum 30.000,- Ft.
 • Maximum 1.000.000,- Ft (de nem lehet nagyobb, mint a Számlára érkező utolsó 3 havi nettó jövedelem átlagának a háromszorosánál).
 • A hitel összegének 1.000,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

 

A hitelkeret feltöltődő jellegű, amelyhez a hozzá kapcsolódó lakossági fizetési számla használatával férhet hozzá a számlatulajdonos, vagy társ-számlatulajdonos.

 

A Hitelkeret rendelkezésre tartása, illetve a Hitel futamideje

 

 • 1 év (12 hónap), amely - amennyiben valamelyik szerződő fél a Szerződés lejárata előtt minimum 15 nappal írásban a másik fél felé eltérően nem nyilatkozik - automatikusan (külön értesítés nélkül) folyamatosan további egy-egy évvel meghosszabbodik.

 

Összehasonlítást segítő alkalmazás elérhetősége:

 

http://alk.mnb.hu//fogyasztokn ak/bal_menu/ptilekerdezo? portalstate=pfilter& producttypeid=HS&headingid= 20229061

 

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) folyamatos felügyeletet gyakorol a pénzügyi tárgyú törvények hatálya alá tartozó szervezetek és személyek felett, így a pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztókat érintő ügyekben is eljár. Az MNB-hez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Postafi-ók: 777., telefon: 06-80-203-776, e-mail cím:ugyfelszolgalat@mnb.hu) a hitelintézetekhez benyújtott panasza elutasítása, vagy annak elmaradt, illetve nem megfelelő kivizsgálása esetén fordulhat fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezése érdekében.

 

A Pénzügyi Békéltető Testület (a továbbiakban: PBT) egy alternatív vitarendezési fórum, a hitelintézetek és az ügyfelek között felmerülő jogviták a bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 06-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja!

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények